Gedragscode voor alle (vrijwillige) medewerkers

Gedragscode voor alle (vrijwillige) medewerkers 

Inleiding 

Binnen onze stichting wordt gewerkt met minderjarige kinderen en kwetsbare personen. Het nummer 1 uitgangspunt van onze organisatie is dat deze kinderen bij onze (vrijwillige) medewerkers in veilige handen zijn. Als stichting doen wij al het mogelijke om deze veiligheid te waarborgen. Op deze pagina kunt u meer lezen over de manier waarop onze organisatie deze veiligheid waarborgt.

Verklaring omtrent gedrag 

Elke vrijwilliger binnen de stichting is verplicht een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet bij ons aan de slag.

Preventie 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode volledig te kennen en te onderkennen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor (vrijwillige en betaalde) medewerkers, hierna te noemen begeleider: 

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen elke minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan elke minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van elke minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en elke minderjarige tot 16 jaar, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zou kunnen worden.
 6. De begeleider zal ten alle tijde zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen alle vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. Ook door anderen binnen de invloedsfeer van de begeleider.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en / of bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaat ten minste uit het volledig uitsluiten van alle activiteiten van de (vrijwillige en / of betaalde) medewerker. En door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Integratie en vertrouwenspersoon

Om de geschiktheid van een (vrijwillige en / of betaalde) medewerker goed in te kunnen schatten wordt deze in de beginfase zeer intensief begeleid door de beheerder van de stichting.

En waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenspersoon, onze beheerder Ellen van den Brink. Onze vertrouwenspersoon is de veilige plek voor alle minderjarige kinderen, kwetsbare personen, een (vrijwillige en / of betaalde) medewerker of ouders, omdat ze een luisterend oor biedt, plus in vertrouwen helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen.

Anders direct bij het bestuur bij Leonie Koppel.

Ondertekening bestuur stichting 

Deze gedragscode is te 10 oktober 2022 vastgesteld door drs. ing. E. van Beveren jr., vrijwillige voorzitter van het bestuur van de stichting.

 

logo

Openingstijden

LET OP! 8-30 juni 2024 gewijzigde openingstijden i.v.m. afwezigheid van de beheerder. We zijn open op woensdag- en zondagmiddag van 14 - 17 uur. Jammer dat je de dieren nu alleen woensdag- en zondagmiddag gedag kan zeggen; een grote poule vrijwilligers kan dit oplossen. Geef je op voor een vrijblijvend gesprek!
info@kinderboerderijcanton.nl
 

Hier vind je ons

Piet Heinlaan 13
3742 AN Baarn
tel. 035 5422738
info@kinderboerderijcanton.nl
Routeplanner

Sponsoren

  
Art wecycle partner

LOGO Speeldoos klein

 

Vrijwilligers gezocht

We zoeken weekendhulpen en mensen die willen meehelpen bij de activiteiten. 
Lees meer...

ANBI statusWord 'Vriend van...'

Een vriend sponsort de kinderboerderij! Op deze manier kunnen wij leuke activiteiten blijven organiseren, de dieren verzorgen en de boerderij goed onderhouden.

Gezocht sponsors voor hekwerk

 • Welk deel sponsor jij?
 • Help je mee om onze boerderij nog mooier te maken? 
Back to Top